سفارش تبلیغ
صبا ویژن
       
 

شروع

شروع بکار میکنم با این بیت خیام که خیلی خیلی زیباست

**********

    شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

                                                  هر لحظه به پای دگری پا بستی

 

   گفتا که هر آنچه می نمایی هستم

                                                 آیا تو به آنچه مینمایی هســتی ؟

 

**********   مطلب بعدی : اها بگو